به نظر شما بهترين گزينه براي رفع آلودگي هواي تهران چيست؟
گزینه هاتعداد آراء
الف: توسعه حمل و نقل عمومي 13
ب: کاهش توليد خودروها10
ج: افزايش محدوده طرح ترافيک7
بيشترين اعضاي شوراي شهر دوره پنجم در پايتخت کدام گروه خواهد بود؟
گزینه هاتعداد آراء
اصولگرايان 15
اصلاح طلبان 20
مستقل ها 25

armaneiranian.ir © 2018