به نظر شما بهترين گزينه براي رفع آلودگي هواي تهران چيست؟
گزینه هاتعداد آراء
الف: توسعه حمل و نقل عمومي 9
ب: کاهش توليد خودروها7
ج: افزايش محدوده طرح ترافيک5
بيشترين اعضاي شوراي شهر دوره پنجم در پايتخت کدام گروه خواهد بود؟
گزینه هاتعداد آراء
اصولگرايان 15
اصلاح طلبان 19
مستقل ها 23

armaneiranian.ir © 2018