به نظر شما بهترين گزينه براي رفع آلودگي هواي تهران چيست؟
گزینه هاتعداد آراء
الف: توسعه حمل و نقل عمومي 20
ب: کاهش توليد خودروها16
ج: افزايش محدوده طرح ترافيک9
بيشترين اعضاي شوراي شهر دوره پنجم در پايتخت کدام گروه خواهد بود؟
گزینه هاتعداد آراء
اصولگرايان 15
اصلاح طلبان 20
مستقل ها 26

armaneiranian.ir © 2019