به نظر شما بهترين گزينه براي رفع آلودگي هواي تهران چيست؟
گزینه هاتعداد آراء
الف: توسعه حمل و نقل عمومي 6
ب: کاهش توليد خودروها3
ج: افزايش محدوده طرح ترافيک2
بيشترين اعضاي شوراي شهر دوره پنجم در پايتخت کدام گروه خواهد بود؟
گزینه هاتعداد آراء
اصولگرايان 15
اصلاح طلبان 17
مستقل ها 22

armaneiranian.ir © 2018